آرامش و خندهٔ بلند و خواب بی دغدغه و روز بی امتحان و تستم آرزوست و آرزو بر جوانان عیب نیست -____________-

#آنچه_اسچول_با_من_کرد