۱. خدا 

۲. حرف زدن با مامان

۳. خود مامان

۴. بابا

۵. بابا حرف بزنه من گوش کنم هی بگم آها

۶. نجوم

۷. کویر

۸. آسمون

۹. تلسکوپ

۱۰. معین 

۱۱. منچ بازی با اهل بیت 

۱۲. روز تولدم

۱۳. نرگس و خاطراتمون

۱۴. مشهد

۱۵. غزل

۱۶. غزل وقتی اعصاب نداره.

۱۷. زهرا

۱۸. مهرناز

۱۹. مائده

۲۰. تکرار نکردن اشتباهاتم

۲۱. غرور 

۲۲. سر جلسه فاینال میز اخر نشستن 

۲۳. چارلی

۲۴. کتاب خریدن 

۲۵‌. آب طالبی

۲۶. شهر آفتاب

۲۷. ماگ

۲۸. پفیلا

۲۹. بیوگلز

۳۰. قهوه های خورشید، تلخی و داغیشون

۳۱. پات یخ کرده باشه بچسبونیش به بخاری، جزغاله شی عر بزنی

۳۲. خوب شدن مریضی

۳۳. پیچوندن کلاس

۳۴. فیلم دیدن 

۳۵. نوشتن

۳۶. نی نی

۳۷. اینجی

۳۸. شبکه ۴

۳۹. عمه 

۴۰. مستندای عمه

۴۱. بیرون رفتنا با عمه

۴۲. هدیه های عمه

۴۳. بیای خونه ببینی مامانت نرفته سر کار

۴۴. اول مهر

۴۵. درس خوندن اون جوری که دلم میخواد

۴۶. پایین بودن شیشه ماشین

۴۷. آهنگ توی ماشین 

۴۹. رویا بافی

۵۰. یللی تللی کردن در نت

۵۱. جیغ کشیدن

۵۲. خنده های زیر زیرکی سر کلاس

۵۳. مهدیه

۵۴. شکیبا

۵۵. بهار

۵۶. باب اسفنجی

۵۷. بعد از مدتها به خونه برگشتن

۵۸. پتوم

۵۹. رو تختیم حتی

۶۰. آهنگام

۶۱. هندزفری

۶۲. مدرسم

۶۳. اون جامدادی گل گلیه :|

۶۴. عکسای گیلان

۶۵. ...