خداروشکر بابت داشتن شکیبا و مهدیه و ریحانه و تیام.