که ما را کشته و پس از ایام امتحانات زنده کند مرسی اه