دوست دارم کلاً لفت بدم. من یه آدم بی عرضهٔ دست و پاچلفتی خنگ ضعیفم که حتی نمیتونم خودم و آرزوهامو جمع کنم.

+ هیس لطفا!