هیچی بدترِ مریضیِ مامانا وجود نداره! هنزفری رو چپوندم تو گوشم تا نشنوم. 

+ خوب میشی، باید! خونه بی خنده هات قبرستونه. 

+ اینکه یهو همه چی قاطی میشه و گره میخوره بهم رو مخه. به همه چی دارم گند میزنم... مدرسه ، دوستام ، زبان ، نمره هام ، آزمون.

 ‌+ متنفرم متنفرم متنفرم متنفرم باز من تنها شدم. باز شروع شد باز قراره همه چی کوفت شه زهر شه . 

+ خدا شکر .‌