می خواستم از کلاس برم بیرون، در زدم :| خدایا چرا این زندگیو تموم نمیکنی؟...