منطق داداش کوچیکه ی من اینه که اگه رون مرغ بخوره رون خودش بزرگ میشه :/ یا مثن بال بخوره بال در میاره ://

دهه هشتادی است دیگر...