حرفی برای گفتن نمونده شاید. هیچ دوست ندارم حذفش کنم ولی خب از اینکه وبلاگ خاموش بشه اما وجود داشته باشه لجم میگیره. از اینکه کوچ کنم و جدید بسازم هم شدید متنفرم. 

/ نمیدونم!

/ پاتریک بیا حرف بزنیم.