عمیق ترین لبخندم روی تابلو حک شده‌. دامن سفیدُ به اصرار عکاس با نوک انگشتام بالا گرفتم. تاجِ رو سرم سنگین بود؛ پامُ کج کرده بودم و چیلیک دوربین عکاسُ الکی مثلا آیم فرام دوره قاجار. 

ولی ناموسن خوژمل شد D:

#قرتی‌بازی‌عایی‌که‌در‌قلعه‌رودخان‌انجام‌شد.