امروز تولد داداشمه.. گستاخ فرومایه داره میره مشهد‌. یکی از حرص خوابوندم دم گوشش. اونم یکی خوابوند دم گوشم گفت چرا کادو نخریدی برام. مشت زدم تو شکمش گفتم ‌پول نداشتم. مشت زد تو شیکمم گفت باشه‌. موهامو کشید گفت چی بخرم برات. موهاشو کشیدم گفتم هیچی دعا کن برای مامان بزرگینا.

• یه اپلیکیشن فوق العاده بی نظیر با کارایی که برای اولین بار توی ایرانه شروع کرده به کار. قراره داخلش داستان جدیدمو شروع کنم. حتما حتما از بازار دانلودش کنید . آدرس سایتش: lookobook.com