آدما هیچن. یه راسته گِل! آقا همینن! به کی به کی قسم همینن. وفا ندارن. مثل آفتاب پرست... خود خود آفتاب پرست رنگ عوض میکنن... عوض میشن... آقا وابسته نشید! آقا دل خوش نکنید! رویا نبافید اینا همش قصه ست پوچه هیچیه! هیچ چیه. من میدونم دیگه. اینا قصه ن. من میدونم من قصه می نویسم می سازم میدونم اینا قصه ست. اصلا عشق پِشق منظورم نیستا.. آدمای دورتون... آقا یه دونه بزن به مغزش.. سرتو بذار رو سینش... اون ماهیچه هه مث سگ داره میتپه... همینه... همینه اصن. این یه تیکه ماهیچه لعنتی گند میزنه به انتخابای آدم به زندگی آدم به سرنوشت آدم.

* قلبتون رو بذارید برا خودتون. حرومِ کسی نکنید. آدما آدمن. اشرف مخلوقاتن، برا خدا! نه برا خودشون. *

* مغز مغز مغز عقل عقل عقل بهترین نعمته. قلبتونو خرج آدما نکنید *

* من اینو خیلی زود فهمیدم *

- مخاطب خاصش همتونید.

- ناراحت نیستما من.