خدایا ناموسَتَن عاچقتم که اییییین همه با این حجم بهم لطف داری .