توی کلاس زبان، بحث کار کردن خانوما شد. منم خواستم مشارکت انگلیسی داشته باشم:

.Man works from gorg o mish to booghe sag

نیمیدونم چرا بی لیاقتا بحثو تموم کردن. واقهَن نیمیدونم (⊙_)