أنا کند ذهن؛ نتایج ازمون تیزهوشان اومد؛ تراز قبولی ۳۰۰۰۰ بود و من با تراز ۲۷۰۰۰ در اوج خداخافظی میکنم :)