قول میدم دیگه اذیتش نکنم . فقط دوباره بی درد نگام کنه :(