.


خدایا داداشم خوب شه :(

قول میدم دیگه اذیتش نکنم . فقط دوباره بی درد نگام کنه :(

آندرومدا :) ۱۵
• از یک فرفر مویِ خندآن بخوانید.
• آندرومدا اسم یه کهکشانه.

• بفرمایید چنلم؛ ماچالا ماچالا شونصد کا ممبر داره ‌D: ⬇
anothergalaxy_blog_ir
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان