از خودتون راضی باشید... از خودم... از خودم باید راضی باشم...