مرسی کاکتوسک خوژملم D:

# کتاب - زندگی دوم - رو شروع کردم. 

# متاسفانه خاک تو سرم به همین دلیلی که خودم میدونم.