من خیلی خفن و شاخم. سحری پیتزا خوردم و قراره تمام روزو از تشنگی له له بزنم. بای :)

- دیروز یه فیلم گرفتم بچه ها برام حرف بزنن که دیگه من نمی بینمشون و اینا...

ریحانه: ریحانه هستم... دو ساله پاکم ...

ما : :|