اسچولو میگم :) دیگه قرار نیست ریختشو تا سه ماه ببینم. 

ّ- امروز آخرین امتحان بود. آمادگی دفاعی. آسونترین امتحان بود. و ما به جا استرس داشتیم غصه ندیدن همو می خوردیم. مخصوصا من... چون تنها کسی بودم که میرفتم ریاضی :|

- من میدونم همدیگرو فراموش میکنیم. مطمئنم. 

- افطاری رفتیم مدرسه D: شیش تُن عکس و فیلم گرفتیم. 

- سه ماه دیگه، مدرسه جدید :) میترسم :) 

- واقعا تابستون شروع شد؟ :)

- حوصله اینجا رو ندارم. شاید حذف کنم اینجا رو. دیگه بلد نیستم اون جوری بنویسم.