دیسمورفیا؟! دیسمورفیا دیگه . مثل وقت هایی که توی  آینه نگاه می کنیم و چیزی که چشممون می بینه چیزی نیست که واقعا وجود داره!

 نحسی ستارگان بخت ما