پابوساً هیچی یادم نیست. خدا به خیر بگذرونه این امتحان ـَم.