امتحان دیروز، تنها امتحان درس تخصصی که در طول امسال ۲۰ میشدم بود. بخاطر اعتراضات بچه ها به تدریس معلم، از مدییییرییییت گفتن نمره این امتحان تاثیر داده نمیشه :||| 

#سرنوشت_شوم_من :||||

+ گفتم که همه چی اوکی شد؟ آره :)) ولی نگفتم «دوست داشته شدن» چه لذتی داره و الان وقت انتقامه ولی من از این کارا بلد نیستم :)))))))