شما تصور کن موش آب کشیده طوری، زیر بارون، چرق چرق برف پاک کن، طعم خامه، ورق خوردن کتاب مریم، رطوبت شیشه، صدای چارتار و فکر و فکر و فکر ...