+ درسته که خراب بودن آیفون مانع خوب بودن حالم میشد ولی خب تا وقتی همسایمون هست که شانسی بیاد در و وا کنه مخور غم گذشته.

+ فردا :|| امتحان هندسه به کنار ، تحمل این معلم زبان از توااانم خارجه -_- 

+ گند زدم! ماست مالیشم کردم! ولی حرف دلمو گفتم و فهمید! این برای قدم اول برای یه دختر خنگ و خاک بر سر نبودن خوبه دیگه! نه؟