+ امروز کلی با بچه ها زدیم و رقصیدیم و خوراکیای چرت و پرت خوردیم و خندیدیم و جیغ جیغ کردیم . صدام گرفته رسما! 

+ برخورد قربانی و پاتریک . رقصش :||

+ رفتیم کتابخونه، کلا ۱۰ تا تست تونستم بزنم بس که این شورخید حرف زد :| اومدم که از کتابخونه بیآم بیرون، مقنعه سرم نبود (برای اولین بار تو عمرم) زرتی رفتم تو شکم سرایدار مدرسمون :| #نوشانس 

بعد داشتم از در مدرسه میرفتم بیرون، باز رفتم تو شکمش. خجالت نمیکشه سرم داد میزنه جلو همه -_- خو تو شکمتو جمع کن -_- 

+ مرجان حواسش نبود با کلی ذوق اومد پیشمون ، صاف نشست رو شربت ابلیمو ^~^

+ بادکنک هلیومی + عکس گرفتنا