من نمیتونم یا نمیشه؟ 

+ رفتن بهترین و تنها راهه [شاید]

+ !