تست امتحان کلا ۳ تا گزینه داشت ، a,b,c. بعد من خواستم شانسی بزنم، خیر سرم زدم d :|