چه وضِشه روزی که تَشیف میاری زمین به ما کارنامه میدن :|| #شوم

تووووولللدددددتتتت مبااااااااررررررکککککککککک [جییییییییغ، کیک را مانند ماست عندرون دستش می کند و با سخاوت تمام روی صورتش میمالد - از سرنوشت وی خبری در دسترس نیست] جییییییییغ مباااااارررررک ^~^ 

+ نه روز بزرگترترم [:پی]

+ کادو برات نمونه سوال و جزوه میفرستم :دی

+ بغل محکم ❤