+ وسط امتحان داشتم تو دلم با خودم حرف میزدم، تف شد :| چجوری؟! 

+ وقت امتحان۶۰ دیقه بود فقط، نمیدونستیم پشمامونو جمع کنیم یا بنویسیم؟ :| 

+ خدا بخواد اینم ۲۰ شم :| در چه شرایطی خوندم آخه من :| وسط امتحانا رفتیم مسافرت :/ 

+ بخونیم یا بخوابیم؟ پاسخ: بمیرید مرگ مرگ مرگ.