من سالهاست تلخی را با تمام وجودم می بلعم. می خندم چون نشانه پیروزی ست، وگرنه زندگی، دنیا، همه این کوفت و زهرمارها سوار آدم می شوند و این بدترین اتفاق ممکن است،اینکه به پای کائنات بیفتی که اتفاق بد از آسمان هفتم نازل نکند برایت...

+ خدایا میشه برف بیاد و پا بگیره؟ خو حساب نیس یعنی چی من هنوز چکمه م رو نپوشیدم امسال این چه زندگی ایه :| 

+ لحظه شماری برای عید و دیدن کلی نی نی یه جا *_*