فقط اون قسمتش که زوم کردیم رو عکسا و قیافه های چلغوزمون و غش کردیم از خنده :) من شبیه کودکان کار افتاده بودم :||| چیه خو سرد بود کاپشن داداشمم پوشیدم :||||

- How long | Charlie puth ❤