قول به خودم؛

۱. هیچ وقت وابسته هیچکس نباش. 

۲. بر اساس یه نفر، آدمای دیگه زندگیتم گزینش نکن. خودتو محدود یه نفر نکن. میره!

۳. هیچ احدالناسی خونواده آدم نمیشه.

۴. هیچ احدالناس تری مامان آدم نمیشه ❤ [دوسِت دارم، ببخشید]