دیگه وقتی هندسه میانترمو میشم دوااااااززززززدددههههههه،

و به "امیر" میگم "انگری برد"

یانا داگا خادافاظ زانداگا 

^~^