به هانیه میگم چته؟

- خوابم میاد. این چند روز یه سره ساعت ۶ صبح بیدار شدم :(

من: آخی :(( عزیزم حتما مشکلی دآشتی :(( چیشده عسیسم؟ 

- هیچی باو، ساعت ۶ نت رایگان بود .

و من :|||| ینی اراده ای که این داره رو ارشمیدس ندآشت. بعد جالبه امتحانای میانترم همه نمره هاش از دم ۱۳.۲۵ شده . خب لنتی تو این ارادتو برا درس خوندن داشته باش .