پاسخ: هیچی باو؛ مثل مامان من یک بآر درست کنید، برای همیشه :| 

[به روایت تصویر (سالاد ماکارونی + فیزیک-_-) ]