فیزیک احتمالا 12 اینا شم. هندسه هم احتمالا 14. دینی 19.5 شدم خاک بر سرم. ریاضی 17.25. شیمی 19.25. خدایی من میخوام از این مدرسه لفت بدم. چه وضعشه دارم گند میزنم :// البته بقیه بچه ها هم همینطورن تو مدرسمون. متاسفانه جزو متوسطای اینجاعم -ـ-

من کلا دیشب 2 ساعت عم نخوابیدم بعد انصاف نیست که نمره م انقد کم قرار بشه باشه.

یه چیزی این وسط گمه. احتمالا سندروم دان گرفتم.

ولی به درک مهم اینه امروز کلی خندیدیم *-* خنده های شیطانی مهدیه :/ شکیبا *-* شست خورشید :/ رومینا -ـ- و اینکه من هرررروقت ناهار قورمه میبرم مدرسه میریزه و تمام بند و بساطم بو لوبیا میگیره ://