وسط امتحانای میانترم 

عفونت دندون چی میگه 

:|

#شت