جدیداً رفته کلاً . اوایل ناراحت بودم، اشکم دم مشکم بود. حالا که نیست از اون داغ فقدانش کم شده. نسبت ب بودناش حالم بهتره. دیگه گند نمیزنم چون از خودم توقع دارم. و چون دیگه به خودم متکی ام نه اون. 

مث زلاتانه بچم :/ از هر تیمی میره قهرمان میشه اون تیمه :/ 

ینی خاک بر سرم اگه نتونم قهرمان زندگی خودم نشم خاک.