بهش گفتم امروز مدرسه نرفتم. هیچی حالیم نیست از هندسه و نحوه اثبات تالس و داداچای تالس. اون موقع ها خودشو نابود می کرد تا یادم بده. حالا حتی ککش هم نگزید. به همین زودیا؟ نامردی نیست؟