ولی من از پسش بر میام. حق ندارم دست و پا چلفتی و لوس باشم. اگه اینجوری باشم میمیرم. رفته رفته داره بهتر میشه. حتی اگه اونم نباشه من میتونم. اون به درک. همه ادما به درک. اشتباه بود. اشتباه بود اعتماد و امیدواری. خیلی خوب بود اخه اوضاع، خودمم شک داشتم که قراره چیزی شود اوضاع . اوه بابا به درک. یه قدم جلوتری، اوضاع از ۲ سال پیش خیییلی بهتره. تو میتونی. خودتو دست کم گرفتی خره؟ تو به خودت مدیونی. به خودت! خنگ بازی در نمیاریا... قول؟ قول!