معلممون گفت از رو کلمه ها بخونم.

من: life span عمر

 بچه ها: life span عمر

من: pain درد

بچه ها: کوووووفففففت زَّهههررررررررمّّاااااررررر