امروز تو کنفرانس دفاعی، قطع نامه بین ایران و عراقو گفتم پایان نامه :|