از اتاق فرمان اشاره میکنن علاوه بر پنجشنبه ها، جمعه ها عم باید بریم مدرسه :|| اخه لعنتی عشق مدرسه به ماعم حدی داررررره