معلم ریاضیمون گفت بالااغیرتاً خووشششش خطططط بنویسیید. منم گفتم نااااامووووسساااااا... 

بد نیگا کرد :||| خیلی بد :||||

• نیمکتای مدرسه شمام خیلی سفته؟ -_-_-_-_-_-