حالش خوب نبود ، از بی معرفتیای دنیا...

اسممو نوشت. یه قلب گذاشت اینورش، یه قلب اونورش. 

ذوق کردم. اسمشو نوشتم... با سه تا قلب...