امطاهان ریاظی از ۵، هفطاد و پنج ثدم شدم. یا بهم افتخار کنید یا می کشمتون 😂

# من همونم که می خوام به امیریان بگم من المپیاد نجوم 😂