# ‌مــــرآ از آدم هــا پ‍ـــس بگیـر ؛ مرآ دستِ خــودم مَـــسـپآر . . .