پاسخ:

خانم اِزازه؟ بله! ننه ‌مون برامون سالاد ماکارونی گذاشته ببرم مدرسه برا ناهار *-* 

[ضعف رفته، جمعش می کنند *-*]

هر لحظه ممکنه برم دخل اون ظرف غذای نارنجی رو که تو یخچاله و سالاد ماکارانیه اندرونش دارن چشمک میزنن دخلشونو بیارم *-*

تازه خودم درستش کردم .  دستامم نشسته بودم ^~^