خورشید، ستارهٔ منظومه ما می سوزه و با تبدیل هیدروژن به هلیم بخشی از انرژیش که ماحصلش نور و گرماست رو به ما منتقل میکنه‌. این سوختن نماد و کیفیت و عامل زندگی ستاره ست‌‌‌ و در عین حال موجب مرگش! 

ما ادما هم همینجوریم‌‌‌‌... لحظه ها، عمرمون نماد حیاتمون هستن و در عین حال هشدار مرگمون...